علامت سوال

آیا بیمه کردن وسیله نقلیه نزد دو شرکت بیمه می تواند مجوزی برای دریافت دو دیه فوت باشد؟

با توجه به مواد ۲۹۴ و ۲۹۷ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی اولیای دم استحقاق دریافت بیش از یک بار دیه فوت مورث خود را ندارند و چنانچه دیه متوفا و خسارات از ناحیه شرکت بیمه به آنان پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد و تکراری دیه و خسارات به لحاظ عدم استحقاق مدعی، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است؛ لذا دعوای خواهان دایر بر مطالبه مجدد دیه و خسارات علیه شرکت ثانی بیمه محکوم به بطلان است و اینکه اتومبیل مذکور دارای دو بیمه نامه از دو شرکت بیمه بوده مجوزی برای مطالبه دو دیه نیست.

نظریه شماره 497/1 مورخ 07/02/1388 آ.ح.ق

تبادل نظر بیشتر و دیدگاهها : https://www.rahebime.ir/forums/topic/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%db%8c/

منو اصلی