سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
علامت سوال

آیا شورش، بمب گذاری و انفجار مشمول تعهدات بیمه گر هستند؟

در کشورهای تحت اشغال بیگانه، بمب گذاری و انفجار آن از مصادیق شورش عليه اشغالگران و مشمول ماده ۲۸ قانون بیمه مصوب 07/02/1316 و از تعهدات بیمه گر خارج است مگر در صورت تصریح همچنین است بمب گذاری و انفجار آن توسط مخالفان حکومت در هر کشور.

نظریه شماره 3438/27 مورخ 07/05/1389 آ.ح.ق

تبادل نظر بیشتر و دیدگاهها : https://www.rahebime.ir/?post_type=topic&p=3865&preview=true

 

منو اصلی