سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
علامت سوال

اگر سنگی از زیر چرخ وسیله نقلیه در حال حرکت خارج و به عابر اصابت کند و او را مصدوم نماید، مسئول کیست و تقصیر به چه لحاظ است؟

نظر اکثریت

اگر حادثه در جاده ای که شنی است اتفاق بیفتد یا در جاده ای که سراسر آسفالت است، به طور اتفاقی سنگی از زیر چرخ پرت شود و حادثه رخ دهد، ضمان وجود ندارد؛ اما اگر در جاده آسفالت، راننده به خاکی منحرف شود و تعدی یا تفریط نماید، طبعأ ضامن است.

نظر اقلیت

در هر صورت موجب ضمان است، چنان که در قراردادهای بیمه نیز این موارد ذکر می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

در مورد مسئله لازم به توضیح است: نگهداری و مراقبت از جاده و خیابان، اعم از آسفالت و شوسه در هر حال به اعتبار مورد به عهده وزارت راه و ترابری و در محدوده شهر به عهده شهرداری است و در ساماندهی جاده و خیابان باید به ترتیبی مراجع مسئول اقدام نمایند که محل مخاطره احتمالی هم نباشد و در صورتی که مراجع مزبور در اجرای وظایف مربوط قصور یا تقصیر کنند، مسئولیت حقوقی، متوجه این مراجع است که با رسیدگی دادگاه معلوم خواهد شد، ولو اینکه در ورود خسارت، وزارت راه یا شهرسازی مباشرت نداشته باشد، من باب اینکه در مسئله مطروحه سبب اقوا از مباشر است، در مورد جبران خسارت، وزارت راه یا شهرداری به اعتبار مورد، مسئولیت خواهند داشت. بدیهی است در صورتی که شخص معینی، اقدام به انداختن سنگ در طرق و شوارع نماید، مسئولیت و ضمان متوجه این شخص خواهد بود. با توضیح فوق، نظر اقلیت نشست قضائی دادگستری استان زنجان مقرون به صحت است (نشست قضائی دادگستری زنجان، آبان و آذر 1379).

تبادل نظر بیشتر و دیدگاهها : https://www.rahebime.ir/forums/topic/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%8c-%d8%a8%d9%85%d8%a8-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af/

منو اصلی