سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
 • آموزش اصول، کلیات و حسابداری شرکت‌های بیمه

  “اصول، کلیات و حسابداری شرکت‌های بیمه” با توجه به عدم دسترسی و توصیه جهت مطالعه کارشناسان قبل از پرداختن به هر یک از رشته‌های تخصصی در صنعت بیمه، این لوح فشرده تهیه گردیده که اطلاعات اولیه و پایه‌ای در صنعت بیمه را به فعالان در این عرصه آموزش می‌دهد. لازم بذکر است که فیلم‌های آموزشی تکمیلی این بسته‌ی آموزشی همچون حسابداری در ورژن‌های بعدی ارایه خواهد شد.

          رئوس مطالب

 • آموزش بیمه‌های اموال

  همانگونه که می‌دانید دسته بندی بیمه‌های اموال در صنعت بیمه از گستردگی و تنوع بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار بوده لذا در همین راستا با گردآوری مدرسن و اطلاعات از سطح صنعت بیمه موفق به تولید فیلم‌های آموزشی به تعداد ساعات قابل توجه با بار فراوان شده‌ایم. لازم بذکر است که فیلم‌های آموزشی در رشته‌ی مسوولیت در ورژن‌های بعدی ارایه خواهد شد.

 • آموزش تئوری بیمه های اشخاص (دانلودی)

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی در حوزه‌ی بیمه‌های اشخاص در صنعت بیمه و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته‌ها، محصول دیگر کارانگر، این مجموعه تهیه گردیده که حاوی فیلم‌های آموزشی در رشته‌های درمان، عمرو حادثه، عمر و سرمایه گذاری می‌باشد.

       رئوس مطالب

 • آموزش راهبری سیستم جامع فناوران

  ” راهبری سیستم” به آموزش قسمت مشترکات سامانه جامع بیمه می پردازد، که شامل اطلاعات پایه عمومی، ثبت شعب و نمایندگی‌ها، مجوزها، اطلاعات چاپ، حدود و اختیارات، تعریف کاربران، اختیارات کاربران و…. می باشد. آموزش “راهبری سیستم” شامل ۱۰ فصل آموزشی و ۴۰ درس به مدت ۷ ساعت می باشد.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

 • آموزش زیر سیستم مالی سامانه جامع بیمه فناوران

  زیر سیستم مالی” سامانه جامع بیمه فناوران” یکی از مهمترین قسمت‌های سامانه جامع می باشد زیرا تمام عملیات‌های مالی صدور بیمه‌نامه‌ها و صدور الحاقیه‌ها، پرداخت خسارت رشته‌های مختلف بیمه‌ای، محاسبه کارمزد و پرداخت کارمزد و غیره در این قسمت انجام می گیرد. ما در محصول “آموزش کاربری مالی سیستم جامع بیمه فناوران” سعی کرده‌ایم تمام مباحث مالی سامانه جامع فناوران را بر اساس سناریوهای عملی آموزش دهیم. این محصول در قالب ۱۷ فصل ،شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۰ ساعت تهیه شده است.

  جهت دریافت راهنما و بخشهای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

          رئوس مطالب

 • آموزش کاربری پایه سامانه فناوران

  “کاربری پایه سامانه جامع بیمه فناوارن” شامل آموزش ۶ رشته بیمه‌ای پایه شامل ثالث، بدنه، حوادث انفرادی، مسئولیت ، باربری و آتش سوزی به همراه قسمت مالی و مشترکات سیستم می باشد که شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۴ ساعت می باشد.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب 

  • آموزش های پایه
  • مقدمه
  • ورود به برنامه
  • معرفی اجزای برنامه
  • معرفی کلید های برنامه
  • خصوصیات انواع فیلد‌ها در پنجره‌ها
  • جستجوی ساده در جداول و لیست‌ها
  • جستجوی ترکیبی در جداول و لیست‌ها
  • ثبت بیمه گذار جدید
  • صدور بیمه‌نامه ثالث
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه بدنه
  • ثبت پیشنهاد
  • ثبت بازدید
  • ثبت بیمه‌نامه
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه آتش سوزی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت موارد بیمه‌نامه
  • ثبت خطرات اضافی
  • ثبت سایر موارد
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور انواع بیمه‌نامه باربری
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه باربری وارداتی
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه باربری وارداتی
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • ثبت گواهی حمل و اعلامیه حمل
  • صدور بیمه‌نامه مسئولیت
  • ثبت بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمای صنعتی , تولیدی و خدماتی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت موارد بیمه‌نامه
  • ثبت پوشش های اضافی
  • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
  • ثبت محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی(سایر)
  • بازدید
  • ثبت بازدید
  • صدور حواله کارشناسی بازدید
  • ثبت الحاقیه های مشترک رشته‌ها
  • چگونگی ثبت الحاقیه
  • ثبت الحاقیه تغییر منطقه آزاد
  • ثبت الحاقیه فسخ به صورت کوتاه مدت
  • ثبت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار
  • ثبت الحاقیه ابطال با برگشت کل حق بیمه
  • ثبت الحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه
  • ثبت الحاقیه برگشت بیمه‌نامه به حالت جاری
  • ثبت الحاقیه ابطال الحاقیه ماقبل
  • ثبت الحاقیه تغییر معرف
  • ثبت الحاقیه تعلیق
  • ثبت الحاقیه رفع تعلیق
  • ثبت الحاقیه‌های ثالث
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های ثالث
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر در مشخصات خودرو
  • ثبت الحاقیه تغییر تعهدات بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر در سابقه
  • ثبت الحاقیه اضافه نرخ مربوط به رسیدگی خسارت‌های فاقد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه‌های بدنه
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های بدنه
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییرمدت
  • ثبت الحاقیه تغییر در سرمایه بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه ترمیم ارزش خودرو
  • ثبت الحاقیه تغییر پوششهای اضافی و لوازم اضافی
  • ثبت الحاقیه سابقه عدم خسارت چندساله
  • ثبت الحاقیه ترمیم لوازم سرقت شده
  • ثبت الحاقیه محاسبه حق بیمه قطعی پوشش ترانزیت
  • ثبت الحاقیه تعلیق بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه رفع تعلیق بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر مدت
  • ثبت الحاقیه قطعی شدن بیمه‌نامه های اظهارنامه‌ای
  • ثبت الحاقیه ترمیم
  • ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه ابطال بر اساس ماده ۱۲ قانون
  • ثبت الحاقیه‌های باربری
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های باربری
  • ثبت الحاقیه تمدید
  • ثبت الحاقیه مشارکت در منافع
  • ثبت الحاقیه حقوق و عوارض گمرکی
  • ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تمدید
  • ثبت الحاقیه تغییر مدت به صورت مساوی
  • ثبت الحاقیه اضافه و حذف مورد در رشته مسئولیت مدنی
  • ثبت الحاقیه اضافه، حذف یا اصلاح بیمه شده
  • ثبت الحاقیه تغییر بیمه گذار
  • مالی
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت چک از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی و یا اعلامیه بدهکار از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت پیش دریافتی و استفاده از آن در عملیات تسویه حق بیمه بیمه‌نامه
  • ثبت تسویه حق بیمه از طریق دریافتی pc-pos
  • ثبت تسویه حق بیمه نقدی به حساب شناسه دار
  • ثبت تسویه حق بیمه قسطی به حساب شناسه دار
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت دلاری
  • ثبت تسویه حق بیمه از محل حق بیمه برگشتی
  • ثبت تسویه حق بیمه از محل حواله خسارت
  • ابطال رسید با جایگزینی
  • ابطال اعلامیه بدهکار با جایگزینی
 • آموزشِ کاربریِ صدور درمان سامانه فناوران

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی صدور بیمه‌نامه‌های درمان در سامانه جامع بیمه فناوران و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته، محصول دیگر کارانگر،  آموزشِ “کاربریِ صدور درمان” در قالب ۴۰ فیلم آموزشی در ۴ ساعت تهیه گردیده است.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب 

 • ماشين آلات عمراني : مديريت ، ايمني و ريسك

  ماشین آلات به عنوان یکی از منابع مورد نیاز ، نقش بسیار مهمی در اجرای پروژه ها و در نتیجه اقتصاد شرکتها و سازمانهای مربوطه دارند.

  شناخت ماشین آلات و و ایجاد شرایطی که در آن رفتاری همسو با ویژگی های ماشین نهادینه شده باشد می تواند به دو دستاورد بسیار مهم برای سازمان بهره برداری کننده از ماشین داشته باشد :

  • افزایش عمر ماشین آلات برای استفاده طولانی تر و با راندمان مناسب تر از ماشین آلات
  • افزایش قابلیت اطمینان مورد انتظار برای انجام کامل و بدون وقفه فعالیتهای عمرانی

منو اصلی