باربری پیشرفته

null
باربری مقدماتی

null
بیمه هواپیما

null
بیمه‌های آتشسوزی

null
آشنایی با بیمه‌های مهندسی(مقدماتی)

null
آشنایی با شرایط عمومی و کلوزهای بیمه‌های مهندسی(بیمه‌های احداث)

null
آشنایی با بیمه‌های مهندسی(پیشرفته)

null
آشنایی با قراردادها، عملیات و دستگاههای حفاری چاههای نفت و گاز

null
ماشین آلات عمرانی: مدیریت،ایمنی و ریسکها

null

منو اصلی