سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
  • آموزش تئوری بیمه های اشخاص (دانلودی)

    با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی در حوزه‌ی بیمه‌های اشخاص در صنعت بیمه و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته‌ها، محصول دیگر کارانگر، این مجموعه تهیه گردیده که حاوی فیلم‌های آموزشی در رشته‌های درمان، عمرو حادثه، عمر و سرمایه گذاری می‌باشد.

         رئوس مطالب

منو اصلی