سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
  • آموزشِ کاربریِ صدور درمان سامانه فناوران

    با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی صدور بیمه‌نامه‌های درمان در سامانه جامع بیمه فناوران و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته، محصول دیگر کارانگر،  آموزشِ “کاربریِ صدور درمان” در قالب ۴۰ فیلم آموزشی در ۴ ساعت تهیه گردیده است.

    جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

          رئوس مطالب 

منو اصلی