• مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

  تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

  گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

 • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیکی

  تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین مباحث حقوق انفورماتیک و رایانه است که ارتباط تنگاتنگ با علوم فنی مانند دانش رایانه و الکترونیک دارد و در بر دارنده دیدگاه های گوناگون و اندیشه های خلاق است.

  گسترش قراردادهای تجارت الکترونیک و ویژگی های منحصر به فرد این گونه قراردادها احتمال بروز ضرر و زیان و نقض عهد را بیش از قراردادهای سنتی افزایش می دهد. از این رو بیمه قراردادهای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از زیر شاخه های بیمه مسئولیت قراردادی، اجتناب ناپذیر و ضروری و منطبق با توسعه الکترونیک و انفورماتیک است. در این نوشتار مفهوم تجارت الکترونیک، محاكم صالح در خصوص دعاوی فوق، لزوم بیمه مسئولیت قراردادهای مذکور و ماهیت قرارداد بیمه مسئولیت تجارت الکترونیک و راهکارهای توسعه آن را بررسی و تحلیل می کنیم.

 • بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات عمده زیان بار شبکه های توزیع

  بررسی علل خاموشی های برق و برطرف نمودن آن ها از جمله وظایف مهم شرکت های برق منطقه ای است و باید سعی شود که تا حد امکان به مشترکین از هر نوع (صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خانگی) برق مطمئن تحويل گردد. پست های توزیع برق اغلب در فواصل طولانی از محل مراکز اتفاقات برق واقع گردیده است که حوادث و اتفاقات زیانبار آن خسارات زیادی متوجه تجهیزات شبکه و مشترکین می نماید. در این مقاله ابتدا علل قطعی های ۲۰ کیلوولت شرکت برق منطقه ای تهران مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، راه حل جلوگیری از آن ارائه می گردد

 • بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات عمده زیان بار شبکه های توزیع

  بررسی علل خاموشی های برق و برطرف نمودن آن ها از جمله وظایف مهم شرکت های برق منطقه ای است و باید سعی شود که تا حد امکان به مشترکین از هر نوع (صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خانگی) برق مطمئن تحويل گردد. پست های توزیع برق اغلب در فواصل طولانی از محل مراکز اتفاقات برق واقع گردیده است که حوادث و اتفاقات زیانبار آن خسارات زیادی متوجه تجهیزات شبکه و مشترکین می نماید. در این مقاله ابتدا علل قطعی های ۲۰ کیلوولت شرکت برق منطقه ای تهران مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، راه حل جلوگیری از آن ارائه می گردد

 • بررسی نقش بیمه در صنعت برق

  به طور کلی بیمه عقدی است لازم و بیمه گر در جهت کسب سود، با گرفتن مبلغی (حق بیمه) تا اطمینان فردی را که در معرض خطر می باشد (بیمه گذار)، به خود منتقل می نماید و این اطمینان خاطر را به بیمه گذار می دهد که در اثر بروز حادثه و حادث شدن خسارت، تمام و یا بخشی از خسارت تحقق یافته (بر اساس توافق مبلغ في مابین) را به بیمه گذار پرداخت نماید. بدین ترتیب بیمه گران با پوشش دادن انواع خطرات و ریسک های مختلف و متنوع از ناحیه بیمه گذاران و با اجبار آن ها در رعایت استانداردها و اصول ایمنی های خاص، احتمال وقوع خسارت و تشدید آن را به حداقل رسانده و پس از پایان دوره قرارداد، سود و زیان حاصل از این فعالیت را محاسبه و عملکرد خود را می سنجند.

  بیمه در قالب رشته های متفاوت، تقسیم بندی های مختلفی دارد. به طور کلی بیمه به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می گردد. اما در تقسیم بندی های جزئی تر در بیمه اشخاص (شامل بیمه درمانی و بیمه عمر) و در بیمه های مسئولیت

  (مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت پیمانکاران و …) و در بیمه اموال (آتش سوزی، بدنه اتوموبیل، بیمه محصولات کشاورزی، دامی و …) تقسیم می شود. بیمه در تمامی زیربخش های اقتصادی کاربرد دارد یکی از این بخش ها که در کشور ما ایران، به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی محسوب می گردد، بخش برق (زیربخش انرژی) است.

  بیمه در بخش برق از وجوه مختلف می تواند اثرهای مختلفی داشته باشد، در این مقاله به بررسی این امر از وجوه متفاوت و کلی می پردازیم.

 • بررسی نقش بیمه در صنعت برق

  به طور کلی بیمه عقدی است لازم و بیمه گر در جهت کسب سود، با گرفتن مبلغی (حق بیمه) تا اطمینان فردی را که در معرض خطر می باشد (بیمه گذار)، به خود منتقل می نماید و این اطمینان خاطر را به بیمه گذار می دهد که در اثر بروز حادثه و حادث شدن خسارت، تمام و یا بخشی از خسارت تحقق یافته (بر اساس توافق مبلغ في مابین) را به بیمه گذار پرداخت نماید. بدین ترتیب بیمه گران با پوشش دادن انواع خطرات و ریسک های مختلف و متنوع از ناحیه بیمه گذاران و با اجبار آن ها در رعایت استانداردها و اصول ایمنی های خاص، احتمال وقوع خسارت و تشدید آن را به حداقل رسانده و پس از پایان دوره قرارداد، سود و زیان حاصل از این فعالیت را محاسبه و عملکرد خود را می سنجند.

  بیمه در قالب رشته های متفاوت، تقسیم بندی های مختلفی دارد. به طور کلی بیمه به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می گردد. اما در تقسیم بندی های جزئی تر در بیمه اشخاص (شامل بیمه درمانی و بیمه عمر) و در بیمه های مسئولیت

  (مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت پیمانکاران و …) و در بیمه اموال (آتش سوزی، بدنه اتوموبیل، بیمه محصولات کشاورزی، دامی و …) تقسیم می شود. بیمه در تمامی زیربخش های اقتصادی کاربرد دارد یکی از این بخش ها که در کشور ما ایران، به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی محسوب می گردد، بخش برق (زیربخش انرژی) است.

  بیمه در بخش برق از وجوه مختلف می تواند اثرهای مختلفی داشته باشد، در این مقاله به بررسی این امر از وجوه متفاوت و کلی می پردازیم.

 • بررسی علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو و روشهای پیشگیری از آن

  نقطه مقابل ایمنی حادثه است و هر کجا ایمنی وجود نداشته باشد حوادث اجتناب ناپذیرند. البته منظور از حوادث، تنها مواردی که منجر به فوت یا از کار افتادگی افراد می شوند نیست بلکه در بخش افراد، حوادث جزئی را شامل شده و علاوه بر آن توجه به حوادث تأسیسات باید مد نظر قرار گیرد و خلاصه کلام اینکه در ایمنی پیشرفته امروز دنیای صنعت منظور از ایمنی کنترل ضایعات (LOSS CONTROL) می باشد. از آنجا که حوادث برقی 30 × 1 و بقیه حوادث 600 × 1 خطرناك و مرگ آفرین می­باشند نتیجتاً برای رسیدن به حد تعادل، کارهای برقی، ضریب ایمنی بیست برابر را طلب می نماید و باید توجه نمود که اکثر قریب به اتفاق حوادث در صنعت برق در شبکه های توزیع بوده و این ضایعه دلیلی نمی تواند داشته باشد مگر اینکه به علت ولتاژ پایین تأسیسات توزیع. متأسفانه مقررات ایمنی از سوی همکاران خصوصاً همکاران با تجربه نادیده انگاشته می شود و به شعار  «اول ایمنی بعد کار» جامه عمل نپوشانده و در نتیجه حادثه رخ می دهد.

 • بررسی علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو وروشهای پیشگیری از آن

  نقطه مقابل ایمنی حادثه است و هر کجا ایمنی وجود نداشته باشد حوادث اجتناب ناپذیرند. البته منظور از حوادث، تنها مواردی که منجر به فوت یا از کار افتادگی افراد می شوند نیست بلکه در بخش افراد، حوادث جزئی را شامل شده و علاوه بر آن توجه به حوادث تأسیسات باید مد نظر قرار گیرد و خلاصه کلام اینکه در ایمنی پیشرفته امروز دنیای صنعت منظور از ایمنی کنترل ضایعات (LOSS CONTROL) می باشد. از آنجا که حوادث برقی 30 × 1 و بقیه حوادث 600 × 1 خطرناك و مرگ آفرین می­باشند نتیجتاً برای رسیدن به حد تعادل، کارهای برقی، ضریب ایمنی بیست برابر را طلب می نماید و باید توجه نمود که اکثر قریب به اتفاق حوادث در صنعت برق در شبکه های توزیع بوده و این ضایعه دلیلی نمی تواند داشته باشد مگر اینکه به علت ولتاژ پایین تأسیسات توزیع. متأسفانه مقررات ایمنی از سوی همکاران خصوصاً همکاران با تجربه نادیده انگاشته می شود و به شعار  «اول ایمنی بعد کار» جامه عمل نپوشانده و در نتیجه حادثه رخ می دهد.

 • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

  هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

 • بررسی روابط بین زیرسیسستم مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی در سازمان یادگیرنده

  هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين زير سيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده و هوش سازماني و مؤلفه هاي آن در پتروشيمي تبريز است. روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي همبستگي بوده و نمونه هاي تحقيق شامل 172 نفر از كاركنان سطوح شغلي كارشناس و كارشناس ارشد پتروشيمي تبريز و به صورت تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه مديريت دانش ماركوارت با ضريب آلفاي كرونباخ 901/0 و پرسشنامه هوش سازماني آلبرخت با ضريب آلفاي كرونباخ 968/0 و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي بوده است. نتايج پژوهش نشان داد كه بر اساس ضريب همبستگي پيرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بين زيرسيستم مديريت دانش و هوش سازماني (ضريب همبستگي 782/0و 01/0 p <، بين زيرسيستم مديريت دانش و تمامي مؤلفه هاي هوش سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد) ضرايب همبستگي از 484/0 براي چشم انداز استراتژيك تا 727/0 براي سرنوشت مشترك در سطح 01/0p <  معنادار بوده است در نهايت، نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين مؤلفه هاي هوش سازماني، سرنوشت مشترك، كاربرد دانش و اتحاد و توافق قادر به پيش بيني معنادار زيرسيستم مديريت دانش در سازمان يادگيرنده هستند.

 • نگاهی به بیمه نامه های مهندسی در بازار بیمه هند

  فعالان صنعت بیمه در سطح جهانی هر ساله به نوآوری های مختلفی دست زده و صورت ها و ترکیب های نوظهوری را در شاخه­های مختلف بیمه، جهت پاسخگویی مناسب تر به نیازهای مشتریان به بازار عرضه می کنند. در این خصوص، در سال های گذشته، نمونه های بسیاری را به ویژه در زمینه بیمه های عمر شاهد بوده ایم.

  امروزه در کشورمان – علی رغم همه کاستی های موجود – شرکت های بیمه طیف وسیعی از اشکال متداول و شناخته شده بیمه های مهندسی را ارائه می کنند که اکثریت دست اندرکاران صنعت بیمه با آن ها آشنا هستند. بیمه تمام خطر مقاطعه­کاران، بیمه تمام خطر نصب، بیمه شکست ماشین آلات، بیمه ماشین آلات کارگاهی، بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات و…، همگی از این جمله اند. در این میان، آنچه که جای آن خالی می نماید، آشنایی با صورت های جدیدی از این شاخه خاص بیمه­ای جهت رفع نیازهای بیمه گذاران داخلی است. نوشته حاضر، ترجمه بخشی از کتاب بیمه های مسئولیت و مهندسی است که به معرفی دو شکل ترکیبی از بیمه نامه های مهندسی بازار بیمه هند می پردازد.

 • نگاهی به بیمه نامه های مهندسی در بازار بیمه هند

  فعالان صنعت بیمه در سطح جهانی هر ساله به نوآوری های مختلفی دست زده و صورت ها و ترکیب های نوظهوری را در شاخه­های مختلف بیمه، جهت پاسخگویی مناسب تر به نیازهای مشتریان به بازار عرضه می کنند. در این خصوص، در سال های گذشته، نمونه های بسیاری را به ویژه در زمینه بیمه های عمر شاهد بوده ایم.

  امروزه در کشورمان – علی رغم همه کاستی های موجود – شرکت های بیمه طیف وسیعی از اشکال متداول و شناخته شده بیمه های مهندسی را ارائه می کنند که اکثریت دست اندرکاران صنعت بیمه با آن ها آشنا هستند. بیمه تمام خطر مقاطعه­کاران، بیمه تمام خطر نصب، بیمه شکست ماشین آلات، بیمه ماشین آلات کارگاهی، بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات و…، همگی از این جمله اند. در این میان، آنچه که جای آن خالی می نماید، آشنایی با صورت های جدیدی از این شاخه خاص بیمه­ای جهت رفع نیازهای بیمه گذاران داخلی است. نوشته حاضر، ترجمه بخشی از کتاب بیمه های مسئولیت و مهندسی است که به معرفی دو شکل ترکیبی از بیمه نامه های مهندسی بازار بیمه هند می پردازد.

 • نظریه اثباتی و آمار بیمه

  در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

  در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

 • نظریه اثباتی و آمار بیمه

  در یک مثال تاس، محاسبه احتمال بسیار ساده است. محاسباتی که برای وقوع طوفان ها و زمین لرزه های عظیم انجام می شوند به مراتب پیچیده ترند. آنچه که می توان در شرکت برک شایر (Berkshire) انجام داد تخمین میزان احتمالات چنین وقایعی می­باشد. نداشتن اطلاعات دقیق و به ندرت اتفاق افتادن این حوادث سبب می شود که معمولاً کارشناس خبره ای برای اعلام احتمال خسارت های بیمه گذار بالقوه استخدام شود. در حقیقت این کارشناس نه تنها چیزی از دست نمی­دهد بلکه، حتى اگر پیش بینی هایش درست هم نباشد باز هم پیش پرداخت دریافت می­نماید. شگفت اینکه هنگامی که مبالغ سرمایه گذاری بالاست همواره می توان پی برد که چه کارشناسی تأیید می شود، برمی گردیم به مثال تاس شانس آوردن ۱۲، ۱ به ۳۶ نیست بلکه ۱ به ۱۰۰ است (البته می بایست اضافه کنیم که کارشناس احتمالاً باور دارد که حدس او درست است، این حقیقتی است که او را کمتر در خور سرزنش و اما بیشتر خطرناک می سازد).

  در ماه های اخیر حرفه آمار بیمه شاهد بحث راجع به این مسئله بوده است که چگونه می بایست نظريه مالی ایجاد و اجرا شود. این مساله اصولاً یک تمرين دستوری و فلسفی است که دیدگاهی از چگونگی بهینه شدن کار آمار بیمه را تعیین می کند. در این مقاله برای فهمیدن و شرح کار آمار بیمه روش دیگری را مطرح کرده ایم. این روش بیشتر اثباتی است تا دستوری. همچنین کار و نظریه های آمار بیمه که بر مبنای این روش قرار دارند را بررسی کرده و سعی داریم تا شرح دهیم که چرا این اعمال و نظریه ها در ارائه دستوراتی برای نظریه هایی موفق، برترند. ما “نظریه” را در معنای گسترده آن استفاده می کنیم تا در کل به ایده و استدلال آمار بیمه اشاره کنیم. این اصطلاحات از حسابداری مالی قرض گرفته می شود. به این روش توصیف شده، نظریه حسابداری اثباتی گفته می شود.

 • حقوق بیمه در ایران

  حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

  1- قانون اساسی

  ۲- فانون مدنی

  3- قانون تجارت

  4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

  5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

  6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

  7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

  8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

  9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

  ۱۰- رویه قضایی

  حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

  حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

   .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

 • حقوق بیمه در ایران

  حقوق بیمه، مجموعه قواعد و ضوابطی است که امور و اعمال بیمه ای و روابط بین بیمه گران و بیمه گزاران را تنظیم می­کند. منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:

  1- قانون اساسی

  ۲- فانون مدنی

  3- قانون تجارت

  4- قانون بیمه مصوب ۱۳۱6

  5- قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب دیماه ۱۳4۷، و آیین نامه های اجرایی آن.

  6- قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب ۱۳۵۰.

  7- مصوبه شورای انقلاب اسلامی درباره ملی کردن مؤسسات بیمه-تیرماه 1358

  8- قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب ۱۳6۷.

  9- آیین نامه ها، تصویب­نامه ها، نظام­نامه ها و شرایط عمومی بیمه نامه ها و عرف بیمه.

  ۱۰- رویه قضایی

  حقوق بیمه یکی از رشته های حقوق خصوصی است و بیشینه درازمدتی در حقوق، ندارد. درواقع این رشته جدید و نوپا با تصویب قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱6، که قواعد و ضوابطی را برای تنظیم اعمال بیمه ای پیش بینی کرد، شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ما جا افتاده است.

  حقوق بیمه­گر چه در کلیت خود از اصول عمومی حقوق مدنی در زمینه عقود و قراردادها پیروی می کند، با این همه دارای ویژگی هایی است که گاهی آن را به حقوق تجارت نزدیک می کند و در برخی موارد به آن اضالت و استقلال می بخشد. آشکار است که چون معامله ها و اعمال بیمه ای به موجب ماده 2 قانون تجارت[1]، جنبه بازرگانی دارد، ناچار پیرو «اصل سرعت» است و «اصل اعتبار» (اصول پایه حقوق تجارت) است و به همین جهت در معامله های بیمه ای تشریفات ثبت در دفاتر اسناد رسمی حذف شده است.

   .[1]ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

 • تفسیر قراردادهای بیمه

  تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

  در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

 • تفسیر قراردادهای بیمه

  تفسير بيمه نامه ها مشمول همان قواعدی است که در مورد تفسیر دیگر قراردادها اعمال می شود. دادگاه در ابتدا، درصدد اثر بخشیدن به اظهارات کتبی حاکی از قصد طرفین می باشد. باید همه بخش های قرارداد را به صورت مجموعی مطالعه کند و به خصوص در تفکیک یک عبارت، جمله یا بخشی از قرارداد از اوضاع و احوال پیرامون آن یا تعبیر و تلقی آن ها بدون در نظر گرفتن دیگر مضامین، محتاط باشد. بیان روشن یک بیمه نامه دارای اثر خواهد بود – حتی در مورد عبارتی استثنایی و نادر – هنگامی که می توان قصد طرفین را از آن بیان، به دست آورد. اگر قرارداد کتبی را به صورت شفاهی بیان نموده باشند تا زمانی که بتوان یک معنی حقوقی معین یا قطعی را به آن نسبت داد، مبهم به حساب نمی آید. تصمیم گیری در خصوص این مسأله که آیا قرارداد مبهم است یا خیر، مسأله ای قانونی است که در اختیار دادگاه می باشد. صرف عدم توافق طرفین در مورد معنی یک عبارت موافقتنامه، سبب ایجاد ابهام نمی شود.

  در صورتی که هیچ ابهامی وجود نداشته باشد، دادگاه بیمه نامه را براساس معنی روشن آن اجرا خواهد کرد. تنها در جایی که قرارداد در ابتدا به صورت مبهم معرفی شده است، دادگاه ها می توانند از دلیل خارجی و فرعی استفاده کنند. عبارت بیمه نامه هنگامی مبهم است که به طور معقول قابلیت بیش از یک تفسیر را داشته باشد.

 • بررسی رفتارهای گودهای پایدار شده به روش میخکوبی در کنج های 270 درجه به روش تفاضل محدود 3 بعدی

  هر سیستم میخ کوبي خاک یکي از روش های تسلیح خاک مي باشد که امروزه به طور گسترده جهت پایدارسازی گودبرداریها مورد استفاده قرار مي گیرد. بررسي رفتار تنش – تغییر شکل گودهای پایدار شده به روش میخ کوبي معمولاً به صورت دو بعدی صورت گرفته و حتي در صورت انجام تحلیل های سه بعدی، اقدام به مدلسازی یک طول از دیوار به اندازه فاصله محور به محور میخ ها پرداخته مي شود که توانایي پیش بیني رفتار چنین گودهایي را در جاهایي که گود در کنج ها قرار مي گیرد ندارد. در این مقاله در ابتدا به صحت سنجي مدلسازی عددی سیستم میخ کوبي تحت شرایط سرویس به واسطه روش تفاضل محدود سه بعدی پرداخته شده و از المان های سازه ای کابل و پوسته به ترتیب جهت اندرکنش صحیح میخ با خاک و رویه با خاک استفاده شده است. سپس اقدام به مدلسازی رفتار سیستم میخ کوبي در کنج ها پرداخته و نتایج آن ارائه مي شود.

 • بررسی رفتارهای گودهای پایدار شده به روش میخکوبی در کنج های 270 درجه به روش تفاضل محدود 3 بعدی

  هر سیستم میخ کوبي خاک یکي از روش های تسلیح خاک مي باشد که امروزه به طور گسترده جهت پایدارسازی گودبرداریها مورد استفاده قرار مي گیرد. بررسي رفتار تنش – تغییر شکل گودهای پایدار شده به روش میخ کوبي معمولاً به صورت دو بعدی صورت گرفته و حتي در صورت انجام تحلیل های سه بعدی، اقدام به مدلسازی یک طول از دیوار به اندازه فاصله محور به محور میخ ها پرداخته مي شود که توانایي پیش بیني رفتار چنین گودهایي را در جاهایي که گود در کنج ها قرار مي گیرد ندارد. در این مقاله در ابتدا به صحت سنجي مدلسازی عددی سیستم میخ کوبي تحت شرایط سرویس به واسطه روش تفاضل محدود سه بعدی پرداخته شده و از المان های سازه ای کابل و پوسته به ترتیب جهت اندرکنش صحیح میخ با خاک و رویه با خاک استفاده شده است. سپس اقدام به مدلسازی رفتار سیستم میخ کوبي در کنج ها پرداخته و نتایج آن ارائه مي شود.

 • برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف

  صنعت برق با تمام ویژگی های خود خصوصاً نقشی که در حرکت سریع صنایع عهده دار می باشد، بی گمان باعث بروز حوادثی ناگوار از جمله برق گرفتگی می شود. آمار و ارقام کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نشان می دهد که درصد عمده ای از حوادث کارخانه ها ناشی از برق گرفتگی می باشد.

  در این مقاله ضمن مروری بر آمار کشورهای مختلف جهان و ایران با نشان دادن آثار سوء برق­گرفتگی و میزان اهمیت مسئله ایمنی و توجه به آن و نیز به روش های کاهش حوادث درکارخانه ها و خانه ها اشاره می شود.

 • برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف

  صنعت برق با تمام ویژگی های خود خصوصاً نقشی که در حرکت سریع صنایع عهده دار می باشد، بی گمان باعث بروز حوادثی ناگوار از جمله برق گرفتگی می شود. آمار و ارقام کشورهای مختلف جهان از جمله ایران نشان می دهد که درصد عمده ای از حوادث کارخانه ها ناشی از برق گرفتگی می باشد.

  در این مقاله ضمن مروری بر آمار کشورهای مختلف جهان و ایران با نشان دادن آثار سوء برق­گرفتگی و میزان اهمیت مسئله ایمنی و توجه به آن و نیز به روش های کاهش حوادث درکارخانه ها و خانه ها اشاره می شود.

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان

  مطابق ماده ۱۲ ق. م. م کلیه کارفرمایان مسئول جبران خسارات وارده از طرف کارکنان و کارگران به اشخاص ثالث هستند و موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی هم مسئولیت هایی برعهده کارفرمایان گذاشته که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کار پوشش دهند. یکی از انواع شاخه های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان است که بسیاری از مسئولیت های قانونی کارفرمایان را در مقابل کارکنان نظیر حوادث ناشی از کارافتادگی، نقص عضو و فوت را پوشش می دهد.

  هم­چنین چنان­چه کارگران، در حین کار خسارتی به اشخاص ثالث وارد نمایند جبران این خسارت برعهده کارفرماست و با پوشش تکمیلی، این خسارات را هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در این مقاله بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال خساراتی که کارگران یا کارکنان در حین کار به اشخاص ثالث یا خود وارد می کنند مورد بررسی قرار گرفته است.

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان

  مطابق ماده ۱۲ ق. م. م کلیه کارفرمایان مسئول جبران خسارات وارده از طرف کارکنان و کارگران به اشخاص ثالث هستند و موادی از قانون کار و تأمین اجتماعی هم مسئولیت هایی برعهده کارفرمایان گذاشته که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهای ناشی از کار پوشش دهند. یکی از انواع شاخه های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان است که بسیاری از مسئولیت های قانونی کارفرمایان را در مقابل کارکنان نظیر حوادث ناشی از کارافتادگی، نقص عضو و فوت را پوشش می دهد.

  هم­چنین چنان­چه کارگران، در حین کار خسارتی به اشخاص ثالث وارد نمایند جبران این خسارت برعهده کارفرماست و با پوشش تکمیلی، این خسارات را هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. در این مقاله بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال خساراتی که کارگران یا کارکنان در حین کار به اشخاص ثالث یا خود وارد می کنند مورد بررسی قرار گرفته است.

منو اصلی