سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
 • آموزش کاربری پایه سامانه فناوران

  “کاربری پایه سامانه جامع بیمه فناوارن” شامل آموزش ۶ رشته بیمه‌ای پایه شامل ثالث، بدنه، حوادث انفرادی، مسئولیت ، باربری و آتش سوزی به همراه قسمت مالی و مشترکات سیستم می باشد که شامل ۱۰۰ فیلم آموزشی به مدت ۱۴ ساعت می باشد.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب 

  • آموزش های پایه
  • مقدمه
  • ورود به برنامه
  • معرفی اجزای برنامه
  • معرفی کلید های برنامه
  • خصوصیات انواع فیلد‌ها در پنجره‌ها
  • جستجوی ساده در جداول و لیست‌ها
  • جستجوی ترکیبی در جداول و لیست‌ها
  • ثبت بیمه گذار جدید
  • صدور بیمه‌نامه ثالث
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه بدنه
  • ثبت پیشنهاد
  • ثبت بازدید
  • ثبت بیمه‌نامه
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه آتش سوزی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت موارد بیمه‌نامه
  • ثبت خطرات اضافی
  • ثبت سایر موارد
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور بیمه‌نامه حوادث انفرادی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • صدور انواع بیمه‌نامه باربری
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه باربری وارداتی
  • ثبت جزییات بیمه‌نامه باربری وارداتی
  • محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • ثبت گواهی حمل و اعلامیه حمل
  • صدور بیمه‌نامه مسئولیت
  • ثبت بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمای صنعتی , تولیدی و خدماتی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه
  • ثبت موارد بیمه‌نامه
  • ثبت پوشش های اضافی
  • ثبت سایر موارد بیمه‌نامه
  • ثبت محاسبه حق بیمه و ارسال به مالی بیمه‌نامه
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
  • ثبت کلیات بیمه‌نامه مسئولیت مدنی(سایر)
  • بازدید
  • ثبت بازدید
  • صدور حواله کارشناسی بازدید
  • ثبت الحاقیه های مشترک رشته‌ها
  • چگونگی ثبت الحاقیه
  • ثبت الحاقیه تغییر منطقه آزاد
  • ثبت الحاقیه فسخ به صورت کوتاه مدت
  • ثبت الحاقیه فسخ به صورت روزشمار
  • ثبت الحاقیه ابطال با برگشت کل حق بیمه
  • ثبت الحاقیه ابطال بدون برگشت حق بیمه
  • ثبت الحاقیه برگشت بیمه‌نامه به حالت جاری
  • ثبت الحاقیه ابطال الحاقیه ماقبل
  • ثبت الحاقیه تغییر معرف
  • ثبت الحاقیه تعلیق
  • ثبت الحاقیه رفع تعلیق
  • ثبت الحاقیه‌های ثالث
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های ثالث
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر در مشخصات خودرو
  • ثبت الحاقیه تغییر تعهدات بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر در سابقه
  • ثبت الحاقیه اضافه نرخ مربوط به رسیدگی خسارت‌های فاقد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه‌های بدنه
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های بدنه
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییرمدت
  • ثبت الحاقیه تغییر در سرمایه بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه ترمیم ارزش خودرو
  • ثبت الحاقیه تغییر پوششهای اضافی و لوازم اضافی
  • ثبت الحاقیه سابقه عدم خسارت چندساله
  • ثبت الحاقیه ترمیم لوازم سرقت شده
  • ثبت الحاقیه محاسبه حق بیمه قطعی پوشش ترانزیت
  • ثبت الحاقیه تعلیق بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه رفع تعلیق بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های آتش سوزی
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تغییر مدت
  • ثبت الحاقیه قطعی شدن بیمه‌نامه های اظهارنامه‌ای
  • ثبت الحاقیه ترمیم
  • ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های حوادث انفرادی
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه ابطال بر اساس ماده ۱۲ قانون
  • ثبت الحاقیه‌های باربری
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های باربری
  • ثبت الحاقیه تمدید
  • ثبت الحاقیه مشارکت در منافع
  • ثبت الحاقیه حقوق و عوارض گمرکی
  • ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
  • چگونگی ثبت الحاقیه‌های مسئولیت
  • ثبت الحاقیه تغییر در مفاد بیمه‌نامه
  • ثبت الحاقیه تمدید
  • ثبت الحاقیه تغییر مدت به صورت مساوی
  • ثبت الحاقیه اضافه و حذف مورد در رشته مسئولیت مدنی
  • ثبت الحاقیه اضافه، حذف یا اصلاح بیمه شده
  • ثبت الحاقیه تغییر بیمه گذار
  • مالی
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت چک از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی و یا اعلامیه بدهکار از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق منوی مالی-دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت قسطی از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت نقدی واقساط از طریق دکمه عملیات دریافت
  • ثبت پیش دریافتی و استفاده از آن در عملیات تسویه حق بیمه بیمه‌نامه
  • ثبت تسویه حق بیمه از طریق دریافتی pc-pos
  • ثبت تسویه حق بیمه نقدی به حساب شناسه دار
  • ثبت تسویه حق بیمه قسطی به حساب شناسه دار
  • ثبت تسویه حق بیمه بصورت دلاری
  • ثبت تسویه حق بیمه از محل حق بیمه برگشتی
  • ثبت تسویه حق بیمه از محل حواله خسارت
  • ابطال رسید با جایگزینی
  • ابطال اعلامیه بدهکار با جایگزینی

منو اصلی