سبب متعارف

دانلود مدرک

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از سبب متعارف ارائه دهیم باید بگوییم که سابب متناساب
سبب، است که بهطور متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر م،شود و فعل وی با
نتیجه حاصله سازگاری دارد. به عنوان مثاال، اگار همزماان شخصا، کاود ناباالغ، را
تحریک کند تا سیل، محکم، به شخص ثالث، بزند و دیگری کود ناباالغ، را تحریاک
کند تا او را از کوه، پرت کند در اینجا مرگ شخص ثالاث باا پرتااب از کاوه ساازگاری
بیشتری دارد و لذا سبب متناسب نامیده م،شود .
تعاریف سبب متناسب برگرفته از دیدگاه، است که رابطه سببیت باا ارز قاانون، را
یعن، رابطه) ای که قانون را یک، از عناصر مسؤولیت م،شمارد( در مسؤولیت مدن، شارط
م،داند. در فعل نیز شرایط، مانند اشتراط، وجود توانای،های موضوع، را مطرح م،کناد .
در واقع، صکحیت فعل را با ویژگ،های نامشروع بودن شرط م،داند؛ زیرا قصد ارتکاب را
بایسته م،شمارد تا در پایان، مسؤولیت برای من را به دنبال داشته باشد. گونه، نظریة بدین
سبب متعارف، رابطه سببیت را نم،پذیرد مگر این که برای تحقق مساؤولیت بار پایاه من
صکحیت داشته باشد نجیب حسن،، ) 667 ،صص9381 و 668.)
بنابراین، سبب، که به صورت استثنای، و اتفاق، موجب بروز جنایت شود سبب متعارف
شود؛ لذا نم،نامیده در نظر عرف، نتیجه باید قابل پیشبینا، باشاد . سابب بایاد تواناای،
مگاه، از نتیجه را داشته باشد تا مصداق، بارای ایان تعریاف محساوب شاود . ماثکً اگار
شخص، مگاه، ندارد که دیگری به بیماری دیابت دچار است و مواد غاذای، را کاه بارای
بیمار دیابت، مضر است در اختیار او بگذارد و شخص بر اثر خوردن من بمیرد، چون توانای،
مگاه، بر نتیجه از مسبب بعید بوده است لذا سبب متعارف محسوب نم، .گردد
از ویژگ،های دیگر سبب متعارف این است که مگاه، وی بر نتیجه باید مقدّم بر وقوع
نتیجه یا همزمان با نتیجه باشد. این تقسیمبندی مختص سبب انسان، است

توضیحات تکمیلی

مالک/نویسنده/منتشر کننده

نوع دریافت

زبان

سبک مدرک/سبک محصول

محتوای محصول / محتوای مدرک

تنها مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند می توانند بررسی ایجاد کنند.

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

منو اصلی