سایت در حال طراحی است. با تشکر از صبوری شما
 • آموزش تئوری بیمه های اشخاص (دانلودی)

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی در حوزه‌ی بیمه‌های اشخاص در صنعت بیمه و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته‌ها، محصول دیگر کارانگر، این مجموعه تهیه گردیده که حاوی فیلم‌های آموزشی در رشته‌های درمان، عمرو حادثه، عمر و سرمایه گذاری می‌باشد.

       رئوس مطالب

 • آموزشِ کاربریِ صدور درمان سامانه فناوران

  با توجه به پیچیدگی‌های فنی و مهارتی صدور بیمه‌نامه‌های درمان در سامانه جامع بیمه فناوران و تقاضای بسیاری از کاربران این رشته، محصول دیگر کارانگر،  آموزشِ “کاربریِ صدور درمان” در قالب ۴۰ فیلم آموزشی در ۴ ساعت تهیه گردیده است.

  جهت دریافت راهنما و محتوای محصول ، به کشوی مشخصات مراجعه نمایید .

        رئوس مطالب 

منو اصلی